Usporiadanie školskej triedy

Je možné, že aj keď sa veľmi sústredíme, tak si vôbec nedokážeme spomenúť ako vyzerala naša školská trieda? Áno vieme, že tam boli lavice a tabuľa, tiež tam bola katedra, okná. Ale aké tam boli kvety, či obrazy to už si vôbec nepamätáme. Je však pravda, že vieme s určitosťou povedať, že tie staré stoličky, na ktorých sme museli sedieť dievčatám zadrhávali pančušky a robili tzv. oká na silonkách. Aj keď si mnohý z nás nepamätajú ako trieda vyzerala, mala na nás vplyv.

To ako sú veci v školskej triede rozmiestnené, aké farby sa používajú na stenách alebo ako sa usporiada nábytok má vplyv na naše správanie. Samozrejme, tým nechceme vylúčiť jednotlivé rozdiely v schopnosti sústrediť sa medzi žiakmi, rovnako tak vplyv učiteľa dieťa zaujať a mnohé iné. Dnes sa budeme v skratke venovať vybaveniu v školských triedach, teda najmä usporiadaniu lavíc a ich vplyvu na vzdelávací proces. E. T. Hall sa v jednom so svojich diel vyjadril, že priestor rozpráva svojim tichým jazykom.

Vo väčšine tried sa stretávame s tzv. sálovým usporiadaním. Je historicky najstaršie a je to usporiadanie lavíc, kde žiaci sedia oproti tabuli a vyučujúcemu. Žiaci v takomto priestore zaujímajú úlohu publika. Učiteľ je tu značne dominujúci a interpretuje učivo, a stáva sa tak akoby jediným sprostredkujúcim bodom komunikácie medzi žiakmi a učiteľom či žiakmi navzájom. Sálové usporiadanie vo svojej podstate prikazuje žiakom sedieť a počúvať, naproti tomu modulové usporiadanie lavíc žiakovi vysiela signál, aby komunikoval a spolupracoval. Žiaci tu sedia okolo stolov po skupinách, sú podnecovaní ku komunikácií a spolupráci navzájom. Zadané úlohy riešia spolu. Učiteľ sa pohybuje zväčša medzi nimi.

Takéto usporiadanie však kladie dôraz na vyššie organizačné schopnosti učiteľa, a tým od neho aj vyžaduje strategické plánovanie. Výskumy modulovo usporiadaných tried vo väčšine však dokazujú, že prvotný plán komunikácie a spolupráce nie je celkom splnený. Naproti tomu žiaci skôr počúvali výklad učiteľa a pracovali individuálne. Usporiadanie tried do tvaru podkovy možno nazvať akýmsi kompromisom medzi sálovým usporiadaním a modulovým. Ako samotný názov napovedá, žiaci alebo lepšie povedané lavice, sú usporiadané do tvaru U. Výhodou takéhoto usporiadania je jeho značný vplyv na nabádanie žiakov k interakcii medzi sebou navzájom a rovnako tak k interakcii medzi žiakom a učiteľom. Učiteľ v takomto type usporiadania nevystupuje tak dominujúco, a žiaci nie sú len učiteľovým publikom. Mnohé výskumy potvrdili, že žiaci sú pri takomto type usporiadania viac aktívny a komunikatívny.

Usporiadanie do kruhu a polkruhu vyvoláva v žiakoch potrebu diskutovať. Dokonca existuje výskum o kladení otázok žiakov vyučujúcim pri rozdielnom usporiadaní lavíc, ktorý vyšiel v prospech usporiadania lavíc do tvaru U. Pričom otázky od žiakov boli kladené v priemere zo všetkých strán rovnomerne. Oproti tomu v sálovom usporiadaní vyšli lavice na predných miestach ako dominantnejšie z hľadiska komunikácie. Čiže žiaci sediaci vpredu kládli otázky na učiteľov častejšie, ako žiaci sediaci v zadných laviciach. Mohli by sme teda povedať, že ak sú v triede lavice usporiadané do tvaru U, akoby vytvárali v žiakoch dojem rovnocennosti. Možno by stálo za to, uvážiť zmenu triedneho usporiadania do tvaru U, ak výskumy vypovedajú v jeho prospech.