Fúzie a akvizície

Fúzie a akvizície sú transakcie, ktorými sa prevádza alebo kombinuje vlastníctvo spoločností, iných obchodných organizácií alebo ich prevádzkových jednotiek. Ako aspekt strategického riadenia, fúzie a akvizície môžu podnikom umožniť rozširovanie, zmenšovanie a zmenu charakteru ich podnikateľskej alebo konkurenčnej pozície.

Z právneho hľadiska je zlúčenie právnou konsolidáciou dvoch subjektov do jedného subjektu, zatiaľ čo akvizícia nastane, keď jedna jednotka prevezme vlastníctvo na akcie alebo aktíva inej účtovnej jednotky. Z obchodného a ekonomického hľadiska obidva druhy transakcií vo všeobecnosti vedú ku konsolidácii aktív a pasív v rámci jedného subjektu a rozdiel medzi zlúčením a akvizíciou je menej jasný credit urgent. Transakcia právne štruktúrovaná ako akvizícia môže mať za následok, že podnik jednej strany podlieha nepriamemu vlastníctvu akcionárov druhej strany, zatiaľ čo transakcia právne štruktúrovaná ako zlúčenie môže poskytnúť akcionárom každej strany čiastočné vlastníctvo a kontrolu nad kombinovaným podnikom. Dohoda môže byť eufemisticky nazývaná zlúčenie rovných, ak obaja generálni riaditelia súhlasia s tým, že spájanie dohôd je v najlepšom záujme obidvoch ich spoločností, zatiaľ čo ak dohoda je nepriateľská (to znamená, keď manažment cieľovej spoločnosti odporuje dohode) sa môže považovať za akvizíciu.

Akvizíciou alebo prevzatím je kúpa jednej firmy alebo spoločnosti inou spoločnosťou alebo iným obchodným subjektom. Špecifické ciele akvizície môžu byť identifikované prostredníctvom nespočetných možností vrátane prieskumu trhu, obchodných expozícií alebo poslaných z interných obchodných jednotiek, medzi inými. Takýto nákup môže predstavovať 100% alebo takmer 100% majetku alebo vlastníckeho podielu nadobudnutého subjektu. Konsolidácia nastane, keď sa dve spoločnosti skombinujú a vytvoria úplne nový podnik a ani jedna z predchádzajúcich spoločností zostáva nezávislá. Akvizície sú rozdelené na akvizície súkromné a verejné v závislosti od toho, či nadobúdaný alebo zlúčený podnik je alebo nie je kótovaný na verejnom trhu s akciami. Niektoré verejné spoločnosti sa spoliehajú na akvizície ako dôležitú stratégiu tvorby hodnoty. Ďalší rozmer alebo kategorizácia spočíva v tom, či je akvizícia priateľská alebo nepriateľská.

Seriálni nadobúdatelia sa zdajú byť úspešnejšími v oblasti fúzií a akvizícií ako spoločnosti, ktoré len príležitostne uskutočňujú akvizíciu. Nové formy výkupu vytvorené od krízy sú založené na sériových akvizíciách známych ako ECO Buyout. Či je nákup vnímaný ako priateľský alebo nepriateľský, závisí v značnej miere od toho, ako navrhovaná akvizícia komunikuje a vníma predstavenstvo, zamestnancov a akcionárov cieľovej spoločnosti. Je normálne, že komunikácia o obchodovaní s fúziami a akvizíciami sa uskutoční v takzvanej bubline dôvernosti, pri ktorej je tok informácií obmedzený podľa dohôd o dôvernosti. V prípade priateľskej transakcie spolupracujú spoločnosti pri rokovaniach; v prípade nepriateľskej dohody, rada a manažment cieľovej spoločnosti nie je ochotný sa nechať kúpiť alebo cieľová rada nemá žiadne predchádzajúce poznatky o ponuke. Nepriateľské akvizície sa často stávajú priateľskými, pretože nadobúdateľ zabezpečuje schválenie transakcie od predstavenstva spoločnosti nadobúdaného. To zvyčajne vyžaduje zlepšenie podmienok ponuky a rokovania. Akvizícia zvyčajne odkazuje na nákup menšej firmy väčšou. Niekedy však menšia firma získa manažérsku kontrolu väčšej alebo už existujúcej spoločnosti a ponechá si jej názov pre kombinovaný subjekt po akvizícii. Toto je známe ako spätné prevzatie. Ďalším typom akvizície je spätné zlúčenie, forma transakcie, ktorá umožňuje súkromnej spoločnosti byť verejne kótovaná v relatívne krátkom časovom horizonte. Reverzná fúzia nastáva, keď súkromná spoločnosť kúpi verejne kótovanú spoločnosť – www.imprumutacum.ro.

Výkaz ziskov

Výkaz ziskov a strát alebo tiež označovaný ako výkaz o finančnej výkonnosti, prevádzkový výkaz alebo výkaz operácií je jednou z účtovných závierok spoločnosti a vykazuje príjmy a výdavky spoločnosti počas určitého obdobia. Uvádza sa, ako sa výnosy, teda peniaze získané z predaja výrobkov a služieb sa pred vynaložením nákladov transformujú na čistý príjem. Tento výsledok, po zaúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov, je tiež známy ako čistý zisk. Účelom výkazu ziskov a strát je ukázať manažérom a investorom, či spoločnosť v priebehu vykazovaného obdobia zarobila alebo stratila peniaze.

Jedna dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať o výkaze ziskov a strát, je to, že predstavuje časové obdobie credito 24 horas, ako je výkaz peňažných tokov. To kontrastuje so súvahou, ktorá predstavuje jediný časový moment. Charitatívne organizácie, od ktorých sa požaduje, aby publikovali účtovnú závierku, nevykazujú výkaz ziskov a strát. Namiesto toho predkladajú podobné vyhlásenie, ktoré odráža zdroje financovania v porovnaní s výdavkami programu, administratívnymi nákladmi a inými prevádzkovými záväzkami. Toto vyhlásenie sa bežne označuje ako vyhlásenie o činnosti. Výnosy a výdavky sú vo výkaze činností ďalej kategorizované obmedzeniami poskytnutých a vynaložených prostriedkov zo strany darcov. Takto možno získať jednoducho prehľad o tom, kto danú organizáciu financuje a na aké účely sú získane peniaze použité. Zabraňuje sa tak podvodom a sprenevere v týchto organizáciách. Výkaz ziskov a strát sa môže zostaviť jednou z dvoch metód. Jednorazový výkaz ziskov a strát prináša jednoduchší prístup, celkové výnosy a odpočítanie výdavkov, aby sa našiel konečný výsledok zisku. Zložitejšie viac účtové výkazy ziskov a strát, ako to naznačuje názov, sú dlhšie a veľmi komplikované a tak trvá získanie celkového zisku dlhšie, počnúc hrubým ziskom. Potom vypočítame prevádzkové náklady a pri ich odpočítaní z hrubého zisku dosiahneme čisté výnosy z prevádzky. Pri kombinácii s príjmami z prevádzky to prináša výnosy pred zdanením. Posledným krokom je odpočítanie daní, ktoré konečne prinášajú čistý príjem za sledované obdobie.

Účelom účtovnej závierky je poskytnúť informácie o finančnej situácii, výkonnosti a zmenách vo finančnej pozícii podniku, ktoré sú užitočné pre širokú škálu užívateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka by mala byť zrozumiteľná, spoľahlivá a porovnateľná. Hlásené aktíva, záväzky, vlastné imanie, výnosy a náklady priamo súvisia s finančnou pozíciou organizácie. Účtovné závierky majú byť zrozumiteľné pre čitateľov, ktorí majú primerané vedomosti o obchodných a hospodárskych činnostiach či účtovníctve, a sú ochotní starostlivo skúmať informácie. Účtovné závierky môžu používatelia používať na rôzne účely (creditos con asnef). Vlastníci a manažéri požadujú, aby účtovné závierky mohli byť použité na dôležité obchodné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú pokračovanie v činnosti. Na základe týchto vyhlásení sa potom vykoná finančná analýza s cieľom poskytnúť manažmentu podrobnejšie pochopenie čísel. Tieto vyhlásenia sa tiež používajú ako súčasť výročnej správy manažmentu pre akcionárov. Zamestnanci potrebujú tieto správy aj pri tvorbe dohôd o kolektívnom vyjednávaní s vedením v prípade odborových zväzov alebo pre jednotlivcov pri diskusii o ich kompenzácii, podpore a hodnotení. Potenciálni investori využívajú finančné výkazy na posúdenie životaschopnosti investícií do podnikania. Finančné analýzy sú často používané investormi a sú pripravené odborníkmi, finančnými analytikmi, čím im poskytujú základ pre investičné rozhodnutia.

Finančné inštitúcie ako sú napríklad banky a iné úverové spoločnosti ich používajú na to, aby rozhodli, či poskytnú spoločnosti nový čerpací kapitál.

Rizikový manažment

Rizikový manažment zahŕňa identifikáciu, hodnotenie a stanovenie priorít rizík, po ktorých nasleduje koordinované a ekonomické využívanie zdrojov na minimalizáciu, monitorovanie a kontrolu pravdepodobnosti alebo vplyvu nešťastných udalostí. Taktiež možno maximalizovať realizáciu príležitostí. Cieľom riadenia rizík je zabezpečiť, aby neistota neodrádzala úsilie obchodných cieľov – kviklantop.com.

Riziká môžu pochádzať z rôznych zdrojov vrátane neistoty na finančných trhoch, ohrozenia z projektových zlyhaní (v akejkoľvek fáze vývoja, výroby alebo trvania životného cyklu), zákonných záväzkov, úverového rizika, nehôd, prírodných príčin a katastrof, úmyselného útoku nepriateľa alebo udalosti s neistou alebo nepredvídateľnou príčinou. Existujú dva typy udalostí. Negatívne udalosti môžu byť klasifikované ako riziká, zatiaľ čo pozitívne udalosti sú klasifikované ako príležitosti. Boli vyvinuté viaceré štandardy rizikového manažmentu vrátane Inštitútu pre riadenie projektov, Národného inštitútu pre štandardy a technológie, poistno-matematických spoločností a noriem ISO. Metódy, definície a ciele sa značne líšia podľa toho, či je metóda v kontexte riadenia projektov, bezpečnosti, inžinierstva, priemyselných procesov, finančných portfólií, poistno-matematických hodnotení alebo verejného zdravia a bezpečnosti. Stratégie na riadenie hrozieb (neistoty s negatívnymi dôsledkami) zvyčajne zahŕňajú vyhýbanie sa hrozbe, znižovanie negatívneho alebo pravdepodobného ohrozenia, prenesenie celej alebo časti hrozby na inú stranu a dokonca zachovanie niektorých alebo všetkých potenciálnych alebo skutočných dôsledkov pre konkrétnu hrozbu a opačné príležitosti. Niektoré aspekty mnohých štandardov boli kritizované za to, že nemali merateľné zlepšenie rizika; keďže sa zdá, že dôvera v odhady a rozhodnutia sa zvyšuje.

Pri ideálnom rizikovom manažmente sa postupuje podľa priorít, pri ktorých sa najprv riešia riziká s najväčšou stratou (alebo vplyvom) a najväčšou pravdepodobnosťou výskytu. Riziká s nižšou pravdepodobnosťou výskytu a nižšou stratou sú spracované v zostupnom poradí. V praxi môže byť proces posudzovania celkového rizika a vyrovnávanie zdrojov používaných na zmiernenie rizík s vysokou pravdepodobnosťou výskytu ťažké. Správa nehmotného rizika identifikuje nový typ rizika, ktoré má 100% pravdepodobnosť výskytu, ale organizácia ho ignoruje kvôli nedostatku identifikačných schopností. Napríklad, ak sa na situáciu uplatňujú nedostatočné znalosti, materializuje sa vedomostné riziko. Riziko vzťahu sa objavuje, keď nastane neúčinná spolupráca. Riziko angažovania sa v procese môže byť problémom, ak sa uplatňujú neúčinné prevádzkové postupy. Tieto riziká priamo znižujú produktivitu znalostných pracovníkov, znižujú hospodárnosť, ziskovosť, služby, kvalitu, reputáciu, hodnotu značky a kvalitu príjmov. Nehmotné riadenie rizík umožňuje vytvoriť okamžitú hodnotu z identifikácie a zníženia rizík, ktoré znižujú produktivitu.

Rizikový manažment tiež čelí ťažkostiam pri rozdeľovaní zdrojov. Toto je myšlienka náhodných nákladov. Prostriedky vynaložené na riadenie rizika mohli byť vynaložené na ziskovú činnosť. Opäť ideálne riadenie rizík minimalizuje výdavky (alebo pracovné sily alebo iné zdroje) a zároveň minimalizuje negatívne účinky rizík. Podľa definície je riziko, že nastane udalosť a nepriaznivo ovplyvní dosiahnutie cieľa veľmi malé, lån billigt. Preto samotné riziko má neistotu. Rizikový manažment môže pomôcť manažérom riadiť sa svojím rizikom. Každá spoločnosť môže mať rôzne komponenty vnútornej kontroly, čo vedie k rôznym výsledkom.

Po vytvorení kontextu je ďalším krokom v procese identifikovať potenciálne riziká. Riziká sú udalosti, ktoré pri spustení spôsobujú problémy alebo výhody. Z tohto dôvodu identifikácia rizika môže začať zdrojom našich problémov a problémami našich konkurentov alebo samotným problémom. Zdroje rizík môžu byť interné alebo externé k systému, ktorý je cieľom. Príkladmi zdrojov rizika sú zainteresované strany projektu, zamestnanci spoločnosti alebo počasie na letisku.

Ako si vybrať bytového dizajnéra?

Konečne si kúpite byt a osamostatníte sa. A kde sa človek chce cítiť najlepšie ak nie doma. A zrazu zistíte, že máte predstavy aj peniaze, ale nemáte vôbec čas. A práve pre takéto prípady je vhodné poobzerať sa po bytových dizajnéroch. Pretože domov si nehľadáme, ale vytvárame ako už povedal Heinrich Seidel. Váš byt bude Vašim domovom potom, čo sa Vaše predstavy pretavia do skutočnosti (vidieť www.fixdengi.com). Samozrejme, že je tu pre Vás aj ak si ani nedokážete predstaviť, čo vlastne chcete a kde to chcete. Predsa len bytový dizajnér vidí aj to, čo vy nevidíte, dokonca môžeme povedať, že vie čo vy chcete aj keď to vy ešte neviete. Len treba natrafiť na toho správneho, s ktorým si budete rozumieť.

Čo je ale veľmi dôležite je, že bez peňazí to nepôjde. Ale zase pri vybavovaní a zariaďovaní zaručene ušetríte čas. Na trhu je niekoľko dizajnérskych spoločností, ktoré ponúkajú svoje služby. Na ich internetových stránkach si môžete prezrieť, aké služby ponúkajú a za aké ceny. Treba si však dávať pozor na tzv. dizajnérov s ľahko zvládnutou úrovňou softvéru na vstavané kuchyne. Nie každý, kto má menovku dizajnér, ním aj v skutočnosti je. Preto sa nenechávajte nahovárať na veci, ktoré sa Vám nepáčia z nátlaku autority samozvaného dizajnéra. Hlavným dôvodom, prečo si človek nechá zariadiť byt niekým iným, je časová náročnosť zariaďovania. Bytový dizajnér Vám však nemôže navrhnúť stavebné úpravy (ak nespolupracuje s architektom). Ale ako bytový dizajnér by mal mať väčší prehľad o súčasných trendoch, cenách a dostupnosti jednotlivých tovarov.

Čiže mohli by sme povedať, že kompetencie dizajnéra sú obmedzené v porovnaní s bytovým architektom. Bytový architekt má vysokoškolské vzdelanie a na rozdiel od dizajnéra v mnohých prípadoch mu stačí dizajnérsky kurz, ale jeho vlastnosti a schopnosti Vám môžu pri zariaďovaní Vášho domova úplne stačiť. Je v mnohých prípadoch oveľa viac informovaný o módnych a súčasných bytových trendoch. Ale samozrejme, ak sú v byte nutné stavebné úpravy oslovte radšej architekta či statika. Keď sa pre bytového dizajnéra rozhodnete, zistite si vzdelanie a dĺžku jeho praxe. Zaujímajte sa o jeho predchádzajúcu činnosť, po prípade si vypýtajte práce, na ktorých pracoval a prečítajte si recenzie. So svojím dizajnérom si musíte rozumieť. Okrem toho, že Vám bude načúvať, mal by Vám vedieť aj poradiť, a teda vy musíte počúvať aj jeho praktické rady.

Kľudne by sme mohli povedať, že so svojim dizajnérom by ste sa mali stať priateľmi. Budete sa často stretávať až do konca Vášho úspešného projektu, ktorého výsledok by Vás mal urobiť šťastnými. Každý dizajnér má svoje portfólio služieb, iný rozsah práce a preto si ujasnite čo od neho očakávate. Ak sa jedná o kompletné návrhy interiéru, bytový dizajnér pripraví návrh dispozičného riešenia a rozmiestnenia nábytku. Vytvorí návrh maľovky stien, vyberie doplnky, poprípade zapracuje starý nábytok či navrhne zhotovenie nového. Odhadovaný čas vypracovania návrhu sa zväčša pohybuje okolo 1 až 2 mesiacov. Súčasťou služieb kvalitného dizajnéra by malo byť vytvorenie kompletnej dokumentácie (vizualizácia priestoru, рефинансирование кредита, pôdorys, poloha svetiel, vypínačov, zásuviek, zoznam nábytku, doplnkov a predajných miest). Cena takéhoto bytového dizajnéra sa väčšinou pohybuje v rozmedzí od 5% do 11% z celkového nákladu za realizáciu zhotoveného projektu.

Dizajnové triky na zväčšenie malého bytu

Malé nie je vždy škaredé, ba práve naopak. Veď malé je predsa milé. Nie?! Určite nie aspoň čo sa týka malého bytu. Malý priestor potrebuje veľké riešenia. Všetci to poznáme zo svojich bytov (dokonca aj v tých veľkých), že by sme občas potrebovali nafúknuť priestor – lainaa heti tilille. Ale ono sa to nedá. Alebo? Existujú jednoduché možnosti ako si aspoň trošičku pomôcť a ušetriť zopár metrov a my si o nich v nasledujúcich riadkoch povieme.

Máme tu tzv. optické riešenia. Áno vieme, tie nám metre nenazbierajú, dokonca nám nenazbierajú ani cm, ale zase pocit je pocit. Najjednoduchšia je povrchová úprava bytu a teda maľovka, alebo podlaha. Musíme si uvedomiť, že vo všeobecnosti platí, že použitie veľkých vzorov a tmavších farieb priestor zmenšuje. Preto vhodnejšie zvolenou tapetou s malými vzormi, či zvislými pásmi a svetlejšou farbou sa môžu steny v našom byte zdať vyššie. Dokonca použitím farieb dokážeme steny od seba opticky vzdialiť. Biela farba v byte pôsobí nezaťažujúco, neutrálne a priestor akoby prevzdušní. Je to spôsobené tým, že svetlé farby odrážajú lepšie svetlo. Ak sa nám izba zdá krátka a chceli by sme ju akosi prehĺbiť, je tu možnosť použiť farby na jednu stenu v odtieni farby napr. modrej a na bočné steny použijeme bledo-modrú farbu.

Priestrannosť bytov tiež dosiahneme použitím farieb rovnakého odtieňu na podlahu a dvere. Ak už sme si priestory bytov namaľovali môže sa ísť kupovať nábytok. Do malého priestoru nekupujeme masívne nábytky, tieto priestor nezaťažujú len opticky. Za to vhodné do malých priestorov sú mobilné a závesné nábytky, veľmi dobré sú viacúčelové kúsky. Polica, ktorá je súčasne písacím stolom. Rozkladací gauč, ktorý slúži zároveň ako posteľ, to všetko Vám ušetrí kopu miesta. V ponuke nájdeme konferenčne stolíky, ktoré sú premeniteľné na jedálenské stoly, či postele skryté v skriniach. Dnes je naozaj sortiment obrovský. Čo neponúka obchod, ponúkne stolár. Mnohé priestory v byte nevyužívame pre ich zdanlivú nevyužiteľnosť. Niekedy sa na nich len treba pozrieť z iného uhľa pohľadu. A aj taký priestor pod schodmi, či šikmé steny v podkrovných priestoroch sa dajú použiť. Priestor pod schodmi môže slúžiť ako odkladací priestor alebo malá komôrka. Atypický šikmí nábytok, ktorý Vám vojde práve do podkrovia. A miesto pod posteľou možno tiež využiť, ak si napríklad zaobstaráte vákuové boxy či plastové alebo kartónové krabice. Na trhu je niekoľko typov a rozmerov.

Veľkým pomocníkom v bytoch sú vstavané či už spotrebiče alebo skrine, nakoľko využívajú každý milimeter v byte a nič navyše. Úžasné na vstavaných nábytkoch je, že sú využiteľné aj v netypických priestoroch. Pre optické zväčšenie bytu je pre nábytok vhodné použiť lesklé materiály s vysokým leskom a zabudované zrkadlá. Avšak nevýhodou je ich náročnejšia údržba – kulutusluottovertailu. Nikdy nezabúdajte na miesta pod stropom. Sú to naše rezervy v bytoch, ktoré môžeme použiť pre sezónne pomôcky ako sú vianočné ozdoby. Od zárubne po stop možno vybudovať skrinku či police, na ktoré uložíme veci, ktoré nebudeme potrebovať každý deň. Zaujímavým využitím je a využitie garniže ako odkladacieho priestoru napríklad pre veci, ktoré chceme mať na očiach. Čiže napríklad na zberateľské kúsky. Nápadom sa medze nekladú.

Adidas vs. Puma

Na začiatku bola rodina. Pán Dassler, výrobca papúč v bavorskom meste Herzogenaurach, mal dvoch synov Adolfa a Rudolfa. Rudolf, výrečnejší a spoločenskejší z oboch bratov sa vyučil za obuvníka, mladší Adolf bol pekárom. Po 1. Svetovej vojne keď sa obaja bratia vrátili z frontu, mladší Adolf v maminej práčovni namiesto papúč začal vyrábať športovú obuv. Po čase sa k Adolfovi pridal aj Rudolf a začali podnikať spolu. Denne boli schopný ušiť aj 100 párov tenisiek. V roku 1921 svetlo sveta uzreli prvé kopačky so štuplíkmi, následne vyrobili obuv aj pre atlétov. Na berlínskej olympiáde v ich atletických modeloch súťažil a získal 4 zlaté medaile americký reprezentant Jesse Owens.

V roku 1945 obaja bratia podľahli nátlaku Adolfa Hitlera a vstúpili do nacistickej NSDAP. Adolf Dassler však nepatril k nacistickým nadšencom, čo dokazuje aj jeho podpora športovcov tmavej pleti. Počas 2. svetovej vojny, a najmä v čase klesajúceho úspechu Nemecka, sa obaja bratia začali viac hádať. Adolf bol presvedčený, že ho manželka podvádza s bratom Rudolfom. Rudolf zas bol presvedčený, že Adolf mu mal počas vojny, keď bol v zajatí pomôcť a nedokázal mu odpustiť predaj obuvi americkým vojakom. Hádky naberali na intenzite až nakoniec bratia dospeli k záveru, že spolu nedokážu spolupracovať a každý sa s hnevom rozhodol ísť vlastnou cestou.

V roku 1948 Adolf Dassler založil firmu z názvom Adidas pozostávajúcu zo začiatočných písmen jeho mien. Aj Rudolf založil svoju firmu z názvom Ruda, ale už po pár týždňoch ju premenoval na Puma, čo je celkom zvučnejší názov. Tri prúžky, ktoré sú dnes veľmi známe práve v spojitosti zo značkou Adidas, vznikli v roku 1953, resp. v tom čase ich Adolf Dassler dal zaregistrovať v obchodnom registri. V roku 1954 Adidas a samotný Adolf a jeho firma zažili ďalších úspech a to pomocou futbalových majstrovstiev. Futbalová reprezentácia západného Nemecka zvíťazila nad Maďarskom vo finále obutá práve v kopačkách Adidas. Zaujímavosťou je fakt, že na nohách mali futbalisti sprvoti obuté kopačky brata Rudolfa značky Puma. Ten sa však nečakane s futbalovým trénerom pohádal a na titulkoch časopisov sa po úspechu futbalistov západného Nemecka objavil Adolf Dassler.

Adam a Rudolf si po nasledujúce roky navzájom stále konkurovali. Ich hlavnou klientelou boli športovci, ktorých si navzájom za pomoci obchodných zástupcov preberali. Medzi „Puma nosičov“ patria napríklad svetoznámi futbalisti Pele, alebo Maradonna, či vynikajúci tenista Boris Becker. V súčasnosti v Pumách behá Usain Bolt. Adidas tenisky sa ale v súčasnosti nosia tiež, a to napríklad Lionel Messi či basketbalisti NBA. Adidas je 2. najväčším výrobcom športovej obuvi, no koncom minulého roka vykázal stratu v miliónových výškach. Puma sa v rebríčku výrobcov športovej obuvi nachádza na 3. mieste.

Bratia Adolf a Rudolf sa už do smrti nezmierili. Firmy si po celý čas konkurovali a nikdy neprestali súťažiť. Možno by sme mohli predpokladať, že ich úspech bol hnaný akousi bratskou súťaživosťou. Rudolf Dassler podľahol v roku 1974 rakovine pľúc a Adolf Dassler zomrel o 4 roky neskôr. Obaja bratia sú pochovaný na rovnakom cintoríne, v rovnakom mestečku, ale každý na inom konci. Tak ako počas ich života. Tak blízko a predsa tak ďaleko.

Svetový módny dizajnéri

Móda a jej vplyv. Kto diktuje jej smer? Jej stvárnenie je umelecké a prácne, jej sila je nesmierna a nadľudská, veď predsa ovplyvňuje davy. Zhmotňuje krásu, pretavuje sny, vytvára trendy. Priblížime si jednotlivé zvučné, rokmi overené mená čo v móde niečo znamenajú. Kto je to Dolce a Gabbana, Ralp Lauren, Prada, Donatella Versace či Coco Chanel? Ako a kedy začínali si povieme na nasledujúcich riadkoch.

Dominico Dolce a Stefano Gabbana sa spoznali pri práci. Bolo to v roku 1980, keď pracovali ako asistenti v milánskom ateliéri Georgia Correggiariho. Spolupracovalo sa im tak dobre, že sa do seba zamilovali. V roku 1982 vznikla okrem poradenského módneho štúdia aj módna značka Dolce and Gabbana. V roku 1986 otvorili v Miláne svoj prvý obchod. Ich vplyv narastal, začali vyvážať svoje modely do sveta napr. do USA aj do Japonska. Vznikli ich prvé showroomy. Neskôr sa začali venovať aj pánskej móde a na trh prerazil ich parfum. V roku 2014 ale boli bojkotovaný pre ich vyhlásenia o umelých deťoch zo skúmaviek, a rovnako aj pre ich neodvedené dane, za ktoré boli odsúdení. Spolupracujú napríklad s Madonou, manželmi Viktóriou a Davidom Beckhamom. Aj keď sa rozišli, boli natoľko profesionálni, že to ich módnu tvorbu nenaštrbilo.

Ďalšie, nie menej zvučné, meno v módnom svete je Ralp Lauren. Jedná sa o amerického módneho návrhára. Jeho prvotinou bolo založenie obchodu koncom 60 rokov so športovou módou. Uznanie získal za film Veľký Gatsby, kde sa podieľal na tvorbe kostýmov. V roku 2007 mal v USA otvorených 35 obchodov. Zaujímavosťou je, že hral v seriáli Priatelia kde stvárňoval sám seba, nakoľko Rachel (Jennifer Anniston) práve v Priateľoch pracuje pre módny dom Ralfa Laurena.

Módna značka, rovnako využitá aj vo filmovom svete, kde jej zvučné meno je obsiahnuté už v samotnom názve filmu, je Prada. Prada bolo založená starým otcom Muccie Prada už v roku 1913. Značka sa zameriavala zo začiatku na kabelky a módne doplnky. Dnes je výnimočná svojou „škaredou eleganciou“, luxusom a nevýraznými strihmi, či tmavými farbami. Zaujímavosťou je, že Muccia Prada získala doktorát z politológie a móda vôbec nepatrila medzi jej koníčky.

Na rozdiel od Prady je móda Donatelli Versace výrazná, nápadná a aj dosť kontroverzná. Donatella je súčasnou hlavnou dizajnérkou módnej značky Versace a vlastni 20% podiel tejto značky. Jej zakladateľom bol Gianni Versace. Vo svete módy okrem svojich kurióznych nápadov zaujala aj celebritami na svojom móle. Bola jednou z prvých, ktorej móla nahradili celebritné tváre namiesto modeliek. Donnatellu vo svete módy reprezentujú také mená ako je Madonna, Jennifer Lopez, ale aj iné.

Čo by to ale bolo za článok o móde, ak by sme nespomenuli matku módy a najznámejšiu módnu dizajnérku na svete – Coco Chanel. Jej tvorba bola poznačená precíznym citom pre eleganciu. Sama nikdy módnu tvorbu neštudovala a venovala sa jej ako svojmu hobby. Jej výtvory sú nesmrteľné, veď jej tzv. chanelovský sukňový kostým či malé čierne šaty sú aj v súčasnosti nielen nositeľné, ale priam vyhrabávateľné. Snáď každá žena by aspoň jeden zo spomenutých kúskov mala mať doma vo svojom šatníku. Ak nie viac.

Typy a triky do kuchyne

Pri zariaďovaní takého priestoru v byte ako je kuchyňa, je veľmi dôležité aby sme si uvedomili jej využitie. Najčastejšie chyby, ktoré ľudia pri zariaďovaní kuchýň práve robia je, že pri základom zostavovaní kuchynského nábytku a spotrebičov nemyslia na praktické hľadisko. Byť kreatívny je super a samozrejme je dôležité mať v byte to, čo sa Vám skutočne páči. Ale napríklad vybranie farby by malo byť súlade aj s jej praktickou stránkou. V mnohých prípadoch sa pri výbere kuchýň stáva, že sa ľudia obávajú bielej. A pritom biela farba v kuchyni vôbec nemusí pôsobiť sterilne. Táto farba z hľadiska pohltenia svetla v byte je ideálnou práve do malých, tmavých bytov. Aby sme boli presnejší, biela farba pohltí v skutočnosti len 4% svetla. Naproti tomu čierna, dokonca aj šedá pohltia až 96%.

Rovnako tak opticky kuchynský priestor zväčšia lesklé povrchy. Netreba sa báť ich údržby. Dnes sú na trhu tzv. bez odtlačkové povrchy, takže z praktického hľadiska už nie sú vôbec tak prácne. Nikdy si priestor kuchyne neprepĺňajte. V tomto prípade naozaj platí, že menej je viac. Okrem toho, že si v kuchyni zmenšíme pracovný priestor, pôsobí nevkusne, preplnene a častokrát upravená akoby chaoticky bez použitia akéhokoľvek kľúča. Jednoduchá, neprekombinovaná a hlavne funkčná kuchyňa vydrží dlhšie neopozeraná.

Mnohí dizajnéri práve pre funkčnosť kuchyne radia použiť ostrov. Samozrejme je jasné, že takáto možnosť tu nie vždy je. Ak nám veľkosť a priestor kuchyne nedovoľujú použiť ostrov malo by byť v záujme každého kuchára maximalizovať pracovnú dosku. V kuchyni okrem priestoru na varenie, ktorý je nutnosťou, by nemalo chýbať ani miesto na sedenie. Aj v kuchyni sa človek musí cítiť príjemne.

V minulosti bolo pravidlom rozdelenie kuchynských skriniek na vrchné a spodné, dnes sa kuchyne otvárajú a spájajú s obývačkou, a tak je možne vidieť nielen rovnaké povrchové úpravy nábytku, ale aj podobné typy skriniek. Za pasé v kuchyni možno považovať aj klasické otváranie dverí, ktoré nahradili iné praktickejšie varianty. Posuvné alebo mechanické varianty často zaberú oveľa menej miesta. Systém tichého zatvárania za pomoci bŕzd ešte k tomu nepochybne povýšili výzor aj z estetického hľadiska.

Ďalšou zmenou v kuchyni sú priestory bez úchytiek. Buď sú madlá skryté alebo ich nahradil zatláčací mechanizmus. Môže sa však stať, že si aj v otvorenom priestore chcete zachovať akési súkromie. Z jednotlivých kuchynských častí si môžete vytvoriť napríklad kuchynskú bunku. Nápomocné Vám môžu byť kuchynské skrinky zavesené na strope alebo barový pult. Ďalším pomocníkom nastavenia súkromia môže byť tiež otvorená policová stena, ktorá z oboch strán môže pôsobiť dekoračne. Avšak tu si treba dať pozor na to, čo všetko si vystavíte, pretože ako sme už spomínali, menej je niekedy viac. Spotrebiče do kuchyne neoddeliteľne patria, avšak aj s nimi sa dá dnes čarovať. Buď ich schováte do vstavaných skriniek a digestor kúpite podobný osvetleniu alebo si vyberiete drahé dizajnové kúsky spotrebičov. Človek by sa mal vo svojej domácnosti cítiť čo najpríjemnejšie a aj varenie je možné povýšiť na spoločnú a spoločenskú rodinnú udalosť. Tak nech sa Vám to podarí aj v tej Vašej novej či starej kuchyni. Do varenia!

Typy a triky pre zariadenie detskej izby

Skôr ako sa rozhodneme zariadiť detskú izbu, musíme zotriediť okrem samotných predstáv o izbe aj finančný rozpočet, od ktorého sa budeme odvíjať. Štandardne detskú izbu rozdeľujeme na dve časti, a to na časť oddychu a časť hrania, respektíve v staršom veku na časť učenia. Tieto jednotlivé zóny detskej izby sa v skutočnosti nachádzajú v jednom priestore a môžu sa nám samozrejme prekrývať. Veľmi dôležité pri zariaďovaní detskej izby je zohľadnenie rozmerov miestnosti.

Pri výbere jednotlivých kusov nábytku sa zameriavame na vek dieťaťa, na jeho bezpečnosť a využitie. V detskej izbe je dôležité pracovať s farbami tak, aby bola svetlá. Na izbe pre dieťa je úžasné, že môžete povoliť uzdu svojej fantázii v rámci výberu dekorácii, či dokonca zvoliť si tému, na ktorú budete pre svoje deti priestor zariaďovať. Povedzme, že Váš syn miluje vodu a lode, tak samozrejme môžete využiť jeho záľubu a izbu zariadiť do námorníckeho štýlu. Mnohí chlapci majú izby zriadené práve napr. tematicky úzko spojené so športom a dievčatá skôr na tému princezien, či zvierat. Dnes je sortiment predávaní v prijateľných cenových reláciách a v rôznych dostupných variantoch. Parametrom pre výber detského zariadenia je samozrejme okrem pohlavia aj vek. Po postieľke je vhodné dieťaťu kúpiť klasickú detskú posteľ s kvalitným matracom pre jeho zdravý vývin. Pri malých, alebo menej metrážnych izbách sa dajú v dnešnej dobe robiť rovnako zázraky.

Poschodové postele s písacím stolom pod posteľov, rôzne postele s väčším úložným priestorom, ktoré Vám zopár metrov ušetria. Aby sme si bližšie povedali, čo patri k zariadeniu detskej izby tak základom je určite posteľ (pozor na výber matraca), stôl (písací pre staršie školopovinné deti), stolička, skriňa, alebo menší šatník, krabice, kontajnery alebo police na hračky. Samozrejme pri výbere nábytku sa môžeme snažiť vybrať nadčasový kvalitný nábytok či zaradenie a nechať ho s dieťaťom rásť. Alebo môžeme zariaďovať postupne s rôznymi obmenami nábytkov, prispôsobovaním sa veku dieťaťa. Napr. využite rôznych detských motívov na skriniach a posteli. Z dlhodobého hľadiska by nás to však mohlo cenovo viac zaťažiť.

Pri výbere farieb, či už tapety alebo maľovky, by sme sa mali vyhýbať farbám príliš tmavým a výrazným. Do priestorov detskej izby sa odporúčajú najmä farby biela, modrá, žltá a zelená. Trendom pri výbere nábytkov sú ľahko umývateľné materiály s kvalitnými a ľahko ovládateľnými rúčkami. Netreba zabúdať, že detskú izbu dekorujú najmä hračky. Stôl a teda pracovná časť by sa mala nachádzať bližšie pri okne, samozrejme z dôvodu najpriaznivejšieho svetla. Ku stolu dieťaťu treba samozrejme vybrať aj kvalitnú stoličku.

Pri výber stoličky sme rovnako obozretný ako pri výbere matraca, nakoľko dbáme na zdravý vývin chrbtice dieťaťa. Ako vhodné stoličky sa javia tzv. anatomický rastúce pracovné stoličky. Takéto stoličky sú nastaviteľné do výšky, tiež je možne nastaviť sklon operadla ako aj sedáku. Niektoré stoličky majú dokonca nastaviteľné aj opierky pre ruky. Dieťa by malo sedieť v polohe 90 stupňov za stolom. Koberec je na uvážení zriaďovateľa, ale zem je v detskej izbe často využívaná ako priestor na hranie, takže koberec je určite z praktického hľadiska vítaný. A okrem koberca v detskej izbe nech Vaše deti hreje najmä láska, s ktorou ju zariaďujete….

Typy a triky pri obliekaní

Ako človek zistí, že sa vie výborne obliekať to nevieme. Ale viem ako som zistila, že sa vie výborne obliekať jedna moja známa. Je pravda, že vždy ma na nej zaujal nejaký kúsok oblečenia. Vždy bola úhľadná a zladená. Ale jedného dňa som ju uvidela v plavkách, a až vtedy som si uvedomila jej nedostatky. A to je to, čo by sme chceli všetci vedieť. Dokonale poznať svoje nedostatky a takto krásne ich dokázať potlačiť a zakryť. Poďme sa teda spolu na to pozrieť, ako si môžeme oblečením vylepšiť naše nedostatky postavy. Nezabúdajme pri tom na to, že nikto nie je dokonalý.

Určite je veľmi dôležité poznať samého seba. Prvý dojem, a to čo na nás najviac vidno je farba. Asi by sme si mali ozrejmiť aká farba nám skutočne svedčí. Ak máme jasno, v šatníku by sa takáto farba mala teda vyskytovať čo najčastejšie. Počet farieb, ktoré nám pristanú, by sme mohli zúžiť do okruhu troch a vždy aspoň jednu z týchto farieb potom mať na sebe.

Od farieb prejdeme k jednotlivým kusom oblečenia. Sukne či nohavice? Ak ste od prírody typ s väčšími bokmi je vhodné vyberať si skôr sukne. V prípade väčších bokov je vhodná sukňa, ktorá je v páse užšia s nadol sa rozširujúcim strihom. Nikdy úzka sukňa, obopínajúca práve takéto partie. Mohla by práve zvýrazniť Vaše nedostatky. Avšak, ak máte postavu s mohutným chrbtom a plecami je pre Vás vhodnejšie zvoliť si nohavice, ktoré sú elegantné a široké. Práve v horných častiach sa na zjemnenie odporúča použiť malé doplnky.

Malé romantické doplnky však pristanú aj štíhlym a malým ženám, ktoré by s príliš výraznými doplnkami zdôraznili svoju výšku a váhu XXS. Ak Vás na rozdiel od XXS trápi XXL, je tu spôsob ako si trošku pomôcť. Napríklad zoštíhľujúco pôsobia cigaretové nohavice v kombinácii s vysokými opätkami. Použitím opasku si možno kombináciou niektorých strihov a tvarov vytvoriť pás, či ho zvýrazniť. Ak si opasok zapnete nižšie na voľnej blúzke, zakryjete si tak vytŕčajúce bruško.

Veľmi nápomocné pri kyprých nedostatkoch Vašej postavy je používanie tvarujúcej spodnej bielizne. Pozor však na to, aby bola skutočne kvalitná, pretože jedine tým sa vyhnete zbytočne pretŕčajúcim faldom a ryhám ako je to pri nekvalitnom tvarujúcej spodnej bielizni. Mať kvalitné spodne prádlo je jednou z vecí, ktoré mnohý módny dizajnéri radia. Avšak väčšina žien na ňu často zabúda. Pri výbere spodnej bielizne by si žena mala vybrať to, čo jej naozaj sedí. V mnohých prípadoch čipkovaná spodná bielizeň pôsobí nevhodne, nevkusne a lacno. Na bežne nosenie Vám oveľa viac poslúži hladká podprsenka. Ak máte príliš veľké prsia v kvalitnej podprsenke, nepokúšajte sa ich schovať v roláku. Nepôsobí to vôbec lichotivo. Naopak ubrať objem z veľkého dekoltu môžeme skôr pomocou zvinovacieho tielka alebo pomocou výstrihu v tvare písmena V.

Nebuďte „hŕŕ“ na všetky módne trendy. To, že je to trendy neznamená, že Vám to padne ako uliate. Pri výbere akéhokoľvek oblečenia dbajte na vhodný výber veľkostí. Ak Vám veľkosť nesedí neprispôsobujte ju. Radšej vyberte kúsok, ktorého veľkosť Vám padne ako uliata. Pretože svoje nedostatky nesprávanými veľkosťami určite zvýraznime. Nezabúdajte na svoj pocit, vo svojom oblečení sa musíte cítiť krásna.